1. מבוא

הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של סלע ספרים (להלן: “ההוצאה”) על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

  1. הגדרות

2.1. “האתר” – אתר האינטרנט של ההוצאה – SELA-SFARIM.CO.IL

2.2 “המשתמש” – הגולש המבקר באתר ההוצאה ו/או הרוכש ספרים באתר ההוצאה.

2.3. “התקנון”- התקנון המפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי ההוצאה.

2.4. “רישום לאתר”- כל הזנת פרטים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר, בין אם מדובר בטופס קנייה ו/או טופס יצירת קשר.

  1. כללי שימוש באתר

3.1. אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

3.2 הרישום לאתר הוא לשימוש אישי בלעדי של המשתמש. יודגש כי אין לרשום לאתר משתמש אחר שלא בהסכמתו ו/או שלא בידיעתו.

3.3. במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני.

  1. הזמנת ספרים באתר ואספקתם

4.1. ההוצאה מציעה באתר ספרים שאינם בהכרח זהים לספרים בחנויות הקמעונאים, יודגש כי ההוצאה אינה קשורה לחנויות הקמעונאים, מחיריה שונים וכן מדיניות ההחלפה, מדיניות המשלוחים והמחירים.

4.2. רכישה באתר תיעשה בתשלום בכרטיס אשראי ישראלי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי אחר.

4.3. בסיום ביצוע הזמנה, יישלח למשתמש דואר אלקטרוני (למייל שמילא) עם פרטי ההזמנה. מייל זה מהווה אישור זמני בלבד לקליטת ההזמנה באתר. השלמת העסקה מותנית באישור חברת האשראי.

4.4. לאחר שההזמנה תחוייב בפועל, תשלח ההוצאה את הספר/ים ללקוח ותפיק חשבונית מס כחוק שתשלח במייל. במקרים בהם לא ניתן לספק ספר/ים תיצור ההוצאה קשר באמצעות המייל שמילא ותציע ספרים חלופיים.

4.5. ניתן להתחבר למערכת האתר על מנת לצפות בסטטוס ההזמנה או לפנות במייל ל- selabooks@gmail.com .

4.6. זמני האספקה של הזמנה ועלותם ניתנים לבחירת המשתמש, בהתאם למפורט כאן:

(1) איסוף עצמי ללא עלות בתיאום מראש בטלפון  054-4544780 ישירות ממחסני ההוצאה ברחוב היצירה 9, קריית אריה, פתח תקווה.

(2) משלוח עד הבית (בישראל בלבד) עם שירות המשלוחים של דואר ישראל בעלות של 29 ₪. זמן אספקה בין 2 – 4 ימי עסקים.

(3) משלוח בדואר רשום (בישראל בלבד) לסניף דואר קרוב לבית בעלות של 19 ₪. זמן אספקה בין 5 – 10 ימי עסקים..

4.7. ההוצאה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המחירים, הספרים, המבצעים, ההטבות וכל מידע אחר המפורסם באתר בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  1. מדיניות החזרים והחלפת ספרים

5.1. לא יינתנו החזרים כספיים עבור ספרים שנרכשו באתר אלא אם הספר שסופק פגום.

5.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981, ניתן להחליף כל ספר שנרכש באתר האינטרנט של החברה בכפוף לתנאים הבאים: (1) הספר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית (במידה וסופק בכזו). (2) ניתן להחליף את הספר בתוך 30 ימים מיום רכישתו (המופיע על הקבלה). (3) הספר יוחזר להוצאה בדואר רשום עם קבלה המעידה על רכישתו וציון של הספר החלופי המבוקש. (4) לא ינתן זיכוי כספי במידה והספר החלופי זול יותר מהספר המוחלף. (5) במידה והספר החלופי יקר יותר, יתבקש הרוכש לשלם את ההפרש.

5.3. ספרים שנרכשו במבצע או מכירה מיוחדת, החלפתם תהיה בהתאם לתנאי ו/או תקנון המבצע או המכירה המיוחדת.

  1. קניין רוחני

6.1. ההוצאה הינה בעלת מלוא הזכויות בקשר לאתר, לספרים המוצגים בו, לתכניו, לרבות מוניטין, סימן מסחרי ושמה המסחרי. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה ללא הסכמה בכתב של ההוצאה.

6.2. יודגש כי אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של ההוצאה, אלא אם ההוצאה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

  1. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

7.1. על הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר תחול מדיניות הפרטיות של ההוצאה.

7.2. ההוצאה לא תמסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, אלא אם: (א) תידרש לכך על פי דין; (ב) תצטרך להתגונן כאשר מתקבלת התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ובכל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או הליך משפטי בו ההוצאה והמשתמש הינם צדדים למחלוקת; (ג) אם תועלה טענה או חשד שהמשתמש עשוי לפגוע בהוצאה ו/או/ בצד שלישי כלשהו; (ד) בכל מקרה בו הפעולה תידרש לצורך הפעלת האתר.

7.3. המשתמש הממלא טופס הזמנה באתר מסכים בזאת לכך שפרטיו וכל נתון שימסור (מלבד פרטי אשראי), יוחזקו במאגר המידע של האתר, וכי במידע זה עשויה ההוצאה להשתמש כדלקמן: (א) למטרות שיווק; (ב) לצורך ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר; (ג) לצרכי בקרה וניתוח פרטניים. שימושים אלו לא ייחשבו כפגיעה בפרטיות. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981.

7.4 יודגש כי כל משתמש רשאי לקבוע האם ברצונו לקבל דיוור מההוצאה או לא, במעמד שליחת פרטיו. משתמש המתנגד לשימוש בפרטיו האישיים וכן משתמש המעוניין להשמיט את פרטיו ממאגר ההוצאה, יפנה באמצעות כתובת המייל  selabooks@gmail.com .

  1. אחריות

8.1. ההוצאה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר לשימוש באתר שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

8.2. להוצאה שמורה הזכות להפעיל את האתר בהתאם למדיניותה, לשנות את אופי פעילותו ו/או תכניו ו/או זמני פעילותו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.3. ההוצאה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתמש או מי מטעמו בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה כאמור, תהא ההוצאה רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון, וזאת מבלי שלא תקום כל טענה ו/או זכות בקשר לפעולות בהן תנקוט ההוצאה. יובהר כי  ההוצאה ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות מהשימוש באתר ו/או מהשיבוש באתר ו/או מכל פעולה שתעשה על ידי ההוצאה בטיפול בשיבוש.

8.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. ההוצאה נוקטת במגוון אמצעי אבטחה בכדי לשמור על פרטיות המידע, עם זאת ייתכנו פרצות אבטחה. ההוצאה ו/או מנהליה לא יישאו באחריות לכל דליפת מידע ו/או גישה בלתי-מורשית למידע באתר. בשימוש באתר, ברכישה בו, בהרשמה ו/או בקבלת מידע באתר, משחרר המשתמש את ההוצאה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם ומוותר על כל טענה.

  1. הוראות כלליות

9.1. אין בתקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות בדין הנתונה להוצאה.

9.2.ההוצאה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את ההוראות המובאות בתקנון זה, כולן או חלקן, ללא הודעה מוקדמת והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יודגש כי התקנון המחייב הוא זה המפורסם באתר ההוצאה ותחולתו מיום פרסומו.

9.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה. יובהר כי בכל מקרה בו תחליט ההוצאה לפעול לפנים משורת הדין ובניגוד לאמור בתקנון, לטובת המשתמש, לא ישמש הדבר כויתור על האמור בתקנון זה.

9.4. בית המשפט לו נתונה הסמכות לדון בכל דבר ועניין הנובעים מתקנון זה ומהשימוש באתר, הינו ערכאת בית המשפט המסומכת בתל אביב בלבד ועל התקנון והשימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

9.5. דרך ההתקשרות הרשמית הבלעדית עם ההוצאה תהא באמצעות כתובת המייל:  selabooks@gmail.com ו/או באמצעות טלפון 054-4544780